Yuki Shoseki chậu chữ nhật chân quỳ vẽ tay hình ảnh Rồng🇯🇵 📦 Size: W 7.2 x 6.2cm X H 3cm

2.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Yuki Shoseki chậu chữ nhật chân quỳ vẽ tay hình ảnh Rồng🇯🇵

📦 Size: W 7.2 x 6.2cm X H 3cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online