Yuki Shoseki chậu vuông chân quỳ vẽ tay 🇯🇵 📦 Size: W 6.7cm X H 4.5cm

2.300.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Shoseki

Yuki Shoseki chậu chữ nhật vẽ tay

🇯🇵 📦 Size: W 6.7cm X H 4.5cm

Out of stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online